Request
PL EN SV
Zapytaj o ofertę

Nurkowanie w Morzu Czerwonym

Morze Czer­wone bez­sprzecz­nie jest jedną z naj­lep­szych desty­na­cji jeżeli cho­dzi o nur­ko­wa­nie na świe­cie. Egipt, Jor­da­nia i Sudan co roku przy­cią­gają nur­ków bogac­twem podwod­nego świata. Rafy kora­lowe Morza Czer­wo­nego są domem dla osza­ła­mia­ją­cej ilo­ści róż­no­rod­nych gatun­ków życia mor­skiego i z pewnością można liczyć na zapie­ra­jące dech w pier­siach spo­tka­nia z „dużym zwie­rzem”. Miło­śnicy zardze­wia­łego metalu mogą tutaj zna­leźć mnó­stwo nie­sa­mo­wi­tych wra­ków, w tym słynny SS Thi­stle­gorm, jest on obo­wiąz­kową pozy­cją na wielu listach naj­lep­szych miejsc do nur­ko­wa­nia.

Egip­skie Morze Czer­wone jest jed­nym z naszych naj­po­pu­lar­niej­szych kie­run­ków i ni­gdy nie prze­staje zadzi­wiać nawet sta­łych bywal­ców. Można prze­bie­rać w ofer­tach hoteli usy­tu­owa­nych wzdłuż wybrzeża lub w tra­sach łodzi safari, które ofe­rują wypady na te mniej lub bar­dziej znane miej­sca nur­kowe. Każdy znaj­dzie tutaj coś cie­ka­wego dla sie­bie, wszystko jest  doskonale dosto­so­wane do zain­te­re­so­wań i budżetu.

Dalej na połu­dnie, u wybrzeży Sudanu, znaj­dują się pozo­sta­ło­ści Con­shelf II, słyn­nego eks­pe­ry­mentu prze­pro­wa­dzo­nego przez pio­niera nur­ko­wa­nia Jacqu­esa Cousteau. Ślady tej śmia­łej i zara­zem fascy­nu­ją­cej próby stwo­rze­nia podwod­nego habi­tatu można odwie­dzić uda­jąc się w rejs jedną z naszych tras w sudań­skiej czę­ści Morza Czer­wo­nego.

Jor­da­nia wraz z Akabą, na pół­nocy, ofe­ruje o wiele wię­cej niż tylko nur­ko­wa­nie. Malow­ni­cze pustynne kra­jo­brazy Wadi Rum, słynne Morze Mar­twe, oraz sta­ro­żytne ruiny Petry potra­fią obu­dzić w każ­dym z nas poszu­ki­wa­cza przy­gód zarówno na lądzie jak i pod wodą.

T+48 61 678 16 68  E biuro@scubatravel.pl   Skype scubatravel.pl

Fabriksgatan 13, 412 50 Gothenburg, Sweden

Nyhetsbrev

Missa inte våra erbjudanden och nyheter.Newsletter

Get the latest news and offers from Scuba Travel