Request
PL EN SV
Zapytaj o ofertę

Polityka prywatności

Learn about what wildlife can be seen throughout the year

Polityka prywatności Scuba Travel Scandinavia AB
I.     Postanowienia ogólne:

1. Administratorem danych osobowych Klientów Scuba Travel, jest Scuba Travel Scandinavia AB z siedzibą pod adresem Fabriksgatan 13, 412 50 Gothenburg, Sweden
2. Poniższe ustalenia zgodne są ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r. poz 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu scubatravel.pl nie zapisywać się do newsletterów, ani nie wypełniać formularzy kontaktowych znajdujących się na naszej witrynie, a także nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Scuba Travel.
4. Scuba Travel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
5. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.
6. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [adres].

II.     Dane Osobowe
1. Scuba Travel przetwarza dane osobowe Klientów:
     a) w celu należytego wykonywania umów zawieranych za pośrednictwem witryny scubatravel.pl
     b) w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych
     partnerów 
     c) w celu informowania o nowych produktach i usługach naszego serwisu
     d) w celu informowania o nowościach na stronie naszego serwisu
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Scuba Travel jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
     a) umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
     b) realizacji zamówień na produkty i usługi
     c) reakcji na informacje przesłane do Administratora z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
     d) realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów
     e) realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Scuba Travel oraz Produktów i usług naszych partnerów, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
3. Podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia konta, zakupu produktów i usług , zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Scuba Travel.
4. Dane osobowe przetwarzane są:
     a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
     b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
     c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej
     rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
     d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
     usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
5. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz lub zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Scuba Travel oraz Produktów i usług naszych partnerów.
6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Scuba Travel. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Klienta po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody, tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe lub unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
9. Scuba Travel będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury , dochodzenia roszczeń.
10. Zastrzegamy sobie prawo do publikacji wizerunku Podróżnego w postaci filmów i zdjęć wykonywanych przez organizatora podczas wycieczki.
11. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
12. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu produktów i usług Scuba Travel, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny scubatravel.pl wykorzystywane mogą być mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

     a) z użyciem plików cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i
     na serwerach strony internetowej scubatravel.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies);
     b) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony scubatravel.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę scubatravel.pl
13. W przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej scubatravel.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Scuba Travel może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności .

III.     Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny scubatravel.pl i jej poddomen
1. Przeglądanie zawartości witryny internetowej scubatravel.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

IV.     Korzystanie z formularza kontaktowego
1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail ,numeru telefonu, kraju.

V.     Subskrypcja bezpłatnych newsletterów 
1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Scuba Travel i dostępnych na scubatravel.pl wymaga podania w formularzu swojego imienia i adresu e-mail oraz wyrażenia zgody poprzez wybór odpowiedniego kwadracika zgody. Pola te są obowiązkowe.
2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera . Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter . Imię pozwala zwracać się do czytelników po imieniu.

VI.     Zamawianie usług i produktów
1. Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Scuba Travel za pośrednictwem scubatravel.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie.
2. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
3. Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług oraz partnerów Scuba Travel
4. Scuba Travel zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.
5. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu scubatravel.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Scuba Travel.
6. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Scuba Travel.

VII.     Partnerzy
1. Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Scuba Travel.

VIII.     Przekazywanie danych podmiotom trzecim
1. Scuba Travel nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
2. W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy w tym umowy marketingowe. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

IX.     Przetwarzanie danych osobowych w krajach spoza UE lub EES
1. W zależności od miejsca docelowego i operatorów, dane osobowe mogą być przetwarzane poza UE i EES. Mimo że miejsce docelowe znajduje się w UE / EES, zaangażowani operatorzy (na przykład hotele i firmy transferowe) mogą mieć siedzibę poza UE / EES.
2. Tylko informacje istotne dla realizacji podróży i innych usług będą udostępniane operatorom. Możemy nawet udostępniać Twoje dane osobowe stronie trzeciej, pod warunkiem, że jest to wymagane przez prawo.
3. Przekazując nam swoje dane osobowe, akceptujesz, że mogą być przetwarzane poza UE / EES oraz że przepisy dotyczące danych osobowych mogą różnić się od tych w UE / EES


X.     Zmiany Polityki Prywatności
1. Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie scubatravel.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody. W przypadku pytań prosimy o kontakt na info@scubatravel.se

Więcej o Polityce prywatności (RODO) i pełna wersja rozporządzenia jest dostępna tutaj.
 


Pliki Cookies

1. Serwis scubatravel.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 
2. Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (komputer, telefon, tablet itp ). Przeznaczone są one do korzystania ze stron internetowych Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, unikalny numer( IP) czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 
3. Administrator strony scubatravel.pl jest podmiotem, który zamieszcza na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies. Ma także do nich dostęp.
 
4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
a) dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji jej użytkownika (pliki te rozpoznają urządzenie z którego korzysta, aby zgodnie z jego preferencjami w łatwy sposób wyświetlić stronę);
b) dokonywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników ( analiza tych statystyk jest całkowicie anonimowa, umożliwia ona dostosowanie zawartości i wyglądu strony internetowej,, statystyki stosuje się także w celu oceny popularności strony)
c) możliwości logowania do serwisu;
d) umożliwienia utrzymania stanu zalogowania użytkownika na każdej kolejnej przeglądanej stronie serwisu.
 
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies):
a) Pliki sesyjne (tymczasowe) przechowuje się je do momentu opuszczenia strony (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).
b) Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich indywidualnych ustawień.

6. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki w taki sposób, aby zablokować obsługę plików cookies. Może także każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek w domyślnych ustawieniach posiada akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

7. Operator strony scubatravel.pl informuje, że indywidualne zmiany ustawień przeglądarki, mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki cookies z których korzysta serwis mogą być udostępnione zarówno jego partnerom, jak i współpracującym z nim reklamodawcom.

9. Informacje dotyczące indywidualnych ustawień przeglądarki internetowej dostępne są w jej menu zazwyczaj w zakładce "pomoc" lub na indywidualnej stronie jej producenta.

T+48 61 678 16 68  E biuro@scubatravel.pl   Skype scubatravel.pl

Fabriksgatan 13, 412 50 Gothenburg, Sweden

Nyhetsbrev

Missa inte våra erbjudanden och nyheter.Newsletter

Get the latest news and offers from Scuba Travel